Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Stanowiska i wnioski Senatu

Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada

Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

w sprawie: udzia?u uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania m?odzie?y szkolnej.

 

W trosce o wychowanie polskiej m?odzie?y Senat popiera dzia?ania w?adz uczelni zmierzaj?ce do przeprowadzenia debaty publicznej na temat zagro?e? wyst?puj?cych w procesie kszta?cenia i wychowania dzieci i m?odzie?y szkolnej - z udzia?em badaczy zjawisk spo?ecznych i edukacji ?rodowiska akademickiego oraz przedstawicieli instytucji pa?stwowych i spo?ecznych.

 

Senat popiera starania w?adz pa?stwowych o zachowanie pe?nego bezpiecze?stwa uczniów w placówkach o?wiatowych. Wyra?a pogl?d, ?e obok programu rz?dowego nale?y wykorzysta? oddolne inicjatywy spo?eczne do konstruowania pozytywnego programu wychowawczego oraz inicjatywy ?rodowiska o?wiatowego w sprawie uruchomienia programu zaj?? pozalekcyjnych dla dzieci i m?odzie?y w obiektach Uniwersytetu. Dzia?ania te obejmowa?yby zaj?cia sportowe, artystyczne, z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych i multimedialnych a tak?e stymuluj?ce zachowania prospo?eczne oraz kszta?cenie uczniów zdolnych w ró?nych obszarach wiedzy.

 

W programach dydaktycznych, zw?aszcza w ramach kszta?cenia z zakresu metodyki nauczania i wychowania oraz w organizacji praktyk pedagogicznych, uruchomiony zostanie od semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 dodatkowy modu? studiów z problematyki wczesnej diagnozy zagro?e? wychowawczych oraz profilaktyki i terapii pedagogicznej.

 

Senat uznaje, ?e niniejsze Stanowisko nale?y przekaza? Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, Ministrowi Edukacji Narodowej, Warmi?sko-Mazurskiemu Kuratorowi O?wiaty, w?adzom pa?stwowym i samorz?dowym oraz instytucjom spo?ecznym.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

30--11-2006

 


Ta strona by?a odwiedzana 776 razy (w tym z UWM 32 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-21
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa